ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wilamowo, gmina Małdyty, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 170/13 o pow. 0,0066 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00004382/9

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-19 07:10:48 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
 
STAROSTA  OSTRÓDZKI
o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wilamowo, gmina Małdyty, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 170/13 o pow. 0,0066 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00004382/9.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 66 m2 położona jest w miejscowości Wilamowo, gmina Małdyty, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Ruda Woda (ok. 50 m) i w odległości około 10 km od Morąga. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz letniskowa. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę asfaltową, a na ostatnim odcinku około 300 m jest to droga gruntowa. W odległości ok. 500 m  od nieruchomości znajdują się obiekty sakralne oraz placówki handlowo-usługowe.
Działka położona jest na terenie pagórkowatym i ma kształt zbliżony do prostokąta. Wjazd na nieruchomość odbywa się poprzez bramę wjazdową posadowioną przy północnej granicy działki. Działka jest w części ogrodzona (od strony drogi).
 
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małdyty, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/266/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10.02.2010 r. przedmiotowa działka znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy do przekształceń w kierunku funkcji turystyczno-wypoczynkowej.
 
I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 05 marca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym
 
Cena wywoławcza nieruchomości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2019 r. o godz. 9 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony               w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 
Wpłacone wadium:
  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
 
Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 19 kwietnia 2019 r. do 19 maja 2019 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.
 

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Ignatjuk Data wytworzenia informacji: 2019-04-19 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-04-19 07:10:48
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-06-04 14:51:34
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu