ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Przed przekazaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.
na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352) każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 
 
Z brzmieniem ustawy można zapoznać się pod adresem:
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust.2.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
Wniosek o ponowne wykorzystywane wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem , że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
 1. obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Starostwa Powiatowego w Ostródzie;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
WAŻNE
Starostwo Powiatowe w Ostródzie:
 1. może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanej informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
 2. może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
 3. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnianych na stronach: http://bip.powiat.ostroda.pl/, http://www.powiat.ostroda.pl/ oraz http://www.cup-ostroda.pl/  (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in.: dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy).
Starostwo Powiatowe w Ostródzie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.
 
ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego, na adres :
 • Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul.Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda
 • e-mail:
 • poprzez platformę e-PUAP
TERMINY
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin  nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Starostwa.
 
 
OPŁATY
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.
 
 
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wytworzenia informacji: 2014-04-10 12:26:28
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2014-04-10 13:22:45
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2017-03-03 10:40:34
Artykuł był wyświetlony: 31744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu